Privacy statement

Bij Rebel vinden we dat we zorgvuldig moeten omgaan met de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Wij respecteren je privacy en dragen er zorg voor dat jouw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de privacywetgeving worden behandeld. Daarmee streven we ernaar om de privacy van onze cliënten, bezoekers en ons personeel zo goed mogelijk te waarborgen. In dit privacy statement lees je op welke manier we de correcte verwerking van persoonsgegevens in onze organisatie borgen.

Waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Het uitvoeren van de met jouw gesloten overeenkomst(en);
 2. Het voeren van de administratie en andere interne beheeractiviteiten;
 3. Om je te informeren over nieuwe diensten van Rebel;
 4. Het afhandelen van informatieaanvragen;
 5. Het doen van (cliënt)tevredenheidsonderzoeken en marketingactiviteiten;
 6. Het verbeteren van de website en de dienstverlening van Rebel;
 7. Het verzenden van digitale nieuwsbrieven;
 8. Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie-en bewaarplicht;
 9. Om eventuele klachten correct te behandelen.

Op grond waarvan mogen wij deze persoonsgegevens verwerken?

Wij mogen jouw persoonsgegevens verwerken omdat:

 • jij hiervoor toestemming hebt gegeven;
 • dit nodig is voor de uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst;
 • dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of;
 • dit nodig is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Rebel of van een derde.

Gerechtvaardigde belangen van Rebel kunnen zijn:

 • Beveiliging van de gebouwen en eigendommen van Rebel;
 • Beveiliging en beschikbaarheid van de netwerkinfrastructuur aan derde(n). Bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van de gastenwifi;
 • Fraudepreventie. Controle op de logging van informatiesystemen, bijvoorbeeld het internetverkeer;
 • Kwaliteits- en trainingsdoeleinden.

Je kunt je verzetten tegen verwerking op grond van gerechtvaardigd belang door middel van het recht van bezwaar. Meer informatie over het recht van bezwaar vind je verderop in dit privacy statement.

Wie ontvangt je persoonsgegevens?

Wij werken samen met een aantal externe partijen die werkzaamheden voor ons verrichten. Zoals MailChimp, een tool waarin wij de mailadressen van onze nieuwsbrief-subscribers beheren. Of Magnet.me, een social-mediumplatform waar we vacatures plaatsen waar geïnteresseerden met hun persoonsgegevens kunnen reageren. Voor al deze partijen gelden dezelfde eisen en uitgangspunten zoals in dit privacy statement zijn opgenomen.

Is het noodzakelijk om persoonsgegevens aan ons te verstrekken?

Wanneer wij om persoonsgegevens vragen, dan hanteren we als uitgangspunt dat niet meer persoonsgegevens worden gevraagd dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden. Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met ons te sluiten. Indien je geen persoonsgegevens wenst te verstrekken, dan kun je geen gebruik maken van onze zorgverlening en/of diensten.

Geven wij gegevens door aan het buitenland?

Jouw gegevens worden doorgaans verwerkt binnen de Europese Unie (EU). In sommige gevallen worden persoonsgegevens buiten de EU verwerkt. Ook zijn sommige van onze leveranciers, groepsonderdelen en samenwerkingspartners gevestigd buiten de EU of verlenen deze diensten buiten de EU. De regelgeving in deze landen biedt niet altijd dezelfde bescherming van persoonsgegevens als de Europese regelgeving. Om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens toch veilig zijn, nemen we in die gevallen maatregelen door zelf overeenkomsten te sluiten waarin we vergelijkbare afspraken maken over de veiligheid van persoonsgegevens, dus net zoals we dat binnen de EU doen. Dit noemen we EU-modelcontracten.

Maken wij gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling?

Nee, wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is op grond van geldende wet- en regelgeving.

Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als vertrouwelijke informatie. Voor personen die namens ons toegang hebben tot jouw gegevens geldt een geheimhoudingsplicht.

Wij verlangen dezelfde technische en organisatorische maatregelen van de partijen die in onze opdracht gegevens verwerken en hebben dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Wat zijn jouw rechten met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens?

Op grond van de wet heb je diverse rechten. We lichten deze toe:

Inzagerecht
Je hebt het recht de door ons verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Correctie- en verwijderingsrecht
Je hebt het recht je gegevens te laten wijzigen of zelfs te laten verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar
Het recht van bezwaar houdt in dat je vanwege je specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van je persoonsgegevens.

Recht op beperking
Je hebt onder omstandigheden ook het recht op de beperking van de verwerking van jouw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat wij de verwerking van jouw gegevens tijdelijk ‘bevriezen’. Je kunt dit recht inroepen in vier situaties:

 • In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
 • Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar jij geen verwijdering wenst;
 • Indien wij de gegevens niet langer nodig hebben terwijl je de gegevens wel nodig hebt voor de voorbereiding op een rechtszaak;
 • In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Dit betekent dat je in bepaalde gevallen het recht hebt om ons te vragen de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt over te dragen aan jezelf en een andere dienstverlener.

Intrekken van toestemming
Indien wij jouw gegevens verwerken op basis van jouw toestemming, heb je te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan onmiddellijk staken.

Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Uitoefening van de rechten
Het uitoefenen van de rechten is voor jou in principe kosteloos behoudens misbruik. Je oefent de rechten uit door contact op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

Termijnen
We doen ons uiterste best om jouw vragen/verzoeken binnen een maand te beantwoorden. Mocht de beantwoording van je vraag/verzoek meer tijd kosten, dan zullen wij jou hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Identificatie
Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken om nader bewijs van je identiteit vragen. Dit doen we om te voorkomen dat persoonsgegevens aan de verkeerde partij worden verstrekt of dat ten onrechte wijzigingen worden aangebracht in de persoonsgegevens.

Individuele afweging bij ieder verzoek
We wijzen je er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat wij aan een verzoek geen gehoor kunnen geven, bijvoorbeeld als jouw gegevens zijn of worden verwerkt op grond van een wettelijke verplichting.

Wij zullen elk verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten wij aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan wordt dit uiteraard (gemotiveerd) aan jou kenbaar gemaakt. Je kunt je, als je het niet daarmee eens bent, tot de rechter wenden. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor (direct-)marketingdoeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen honoreren wij altijd.

Hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming?

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld.

Heb je een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Rebel?

Als je een klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens door ons, stellen we het op prijs om die zo spoedig mogelijk van je te vernemen. We doen dan ons uiterste best om deze klacht op te lossen. Als je er met ons niet uitkomt, kun je een klacht indienen bij de toezichthouder. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Je vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijziging van het privacy statement

Wij kunnen dit privacy statement wijzigen. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de website van Rebel. We adviseren jou daarom regelmatig dit privacy statement te raadplegen voor een update.

Heb je vragen?

Je kunt natuurlijk ook altijd aan ons vragen stellen over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Hoe neem je contact met ons op?

Voor vragen over dit privacy statement en/of de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons kun je contact opnemen met ons secretariaat via info@rebelgroup.com of +31 10 275 59 95.

Aanvullende privacyverklaring m.b.t. onze website

In het kader van onze online dienstverlening leggen wij gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je de website gebruikt om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen. Hierdoor is het mogelijk dat je bepaalde persoonsgegevens van jezelf dient te verstrekken c.q. dat je deze op eigen initiatief verstrekt. In die gevallen worden je gegevens uitsluitend verwerkt om je identiteit als (aan)vrager vast te stellen. Je gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet, een rechterlijke uitspraak of omdat je hiermee hebt ingestemd.

Bezoekgegevens
Op onze website www.rebelgroup.com worden algemene bezoekgegevens (geanonimiseerd) bijgehouden, zonder dat deze herleidbaar zijn tot individuen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachines. Deze gegevens gebruiken wij om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren.

Cookies
Sommige delen van onze website kunnen cookies bevatten. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op je computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee je de websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op je computer op te slaan. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen/op te slaan. Met het aanpassen van de instellingen van je browser kun je ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

Let op: via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om inzicht te krijgen in hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Rebelgroup.com en andere websites

Op onze website tref je een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.